Profile

Дочь самурая

July 2008

S M T W T F S
  12345
6789 10 1112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
[personal profile] wonderlust_queen

Pritarus LR Prezidento pasiulytai nuostatai, del „gerai besimokancio“ studento savokos,

priimtos Aukstojo mokslo istatymo pataisos itakojo situacija, kad nuo ateinanciu mokslo metu uz studijas tektu moketi visiems studentams (ir naujai stojantiems, ir jau studijuojantiems), kuriu vidurkis būtų mazesnis nei 8 balai. Siandienine mokymosi rezultatų vertinimo sistema itakotu tai, kad taikant si priimta „gerai besimokancio“ kriteriju, kai kuriose aukstosiose mokyklose nuo 70 iki 91 proc. studentu turetu moketi studiju imokas, tad kol tinkama ir obektyvi studiju vertinimo sistema nebus idiegta visose Lietuvos aukstosiose mokyklose, vadovautis tokia istatymo nuostata – trumparegiska ir nepadoru studentu atzvilgiu.

 

 

Siekdami, kad valstybės isipareigojimas, gerai besimokantiems valstybiniu aukstuju mokyklu studentams, laiduoti nemokama moksla tenkintu  teisetus musu, studentu, poreikius, o naujieji mokslo metai prasidetu be nesusipratimu ir akademiniu konfliktu, KVIECIAME PASIRASYTI PETICIJA IR KARTU REIKALAUTI TEISES I KOKYBISKA ISSILAVINIMA IR STUDENTU TEISĖTU LUKESCIU IGYVENDINIMA!

 

Peticija pasirasyti galite adresu www.dalyvausiu.lt/peticija

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 01:17 pm
Powered by Dreamwidth Studios